Propozim për kontratë pune

    QZHK “Sot për të Ardhmen” përmes SEED hapit II kërkon sigurimin e punimeve për përshtatje dhe renovim në ambientet e brendshme për krijimin e “QENDRËS PËR TURIZMN DHE ZHVILLIM RURAL” në kuadër të funksionimit dhe aktivizimit të KLP-së dhe zhvillimit lokal të Pukës.

    Ambientet që do të rinovohen i përkasin Bashkisë së Pukës dhe Qendrës do të menaxhohet nga KLP Pukë përmes Sekretariatit Koordinues. KLP-ja (e quajtur: Komisioni Lokal për Punësim) do të sigurojë burimet për menaxhimin e qendrës, duke përfshirë burimet njerëzore dhe shpenzimet operative të qendrës në përputhje me funksionimin e LPE-së.

    Oferta juaj duhet të sigurojë të gjitha dokumentet e nevojshme në lidhje me këtë Kërkesë për Propozim:
    Dokumenta Standart për Shpallje tenderi