KËRKESA PËR PROPOZIM Për ofimin e shërbimit të kateringut për pragramin prindërimit në Durrës

    Kompanitë janë të ftuara të marrin pjesë dhe të paraqesin një përgjigje KPP (Kërkesë për Propozim) për sigurimin e shërbimit të kateringut për programin e prindërimit në Durrës. QZHK “Sot për të Ardhmen” po fton furnizues të mundshëm, të cilët janë të gjithë të vlerësuar në këtë industrisë. QZHK “Sot për të Ardhmen” po kërkon furnizues që mund të ofrojnë zgjidhjen më efikase me kosto me një cilësi të lartë të performancës dhe qëndrueshmërisë.