Mirëqeverisja, drejtësia dhe bashkëpunimi Institucional


votim

Si pjesë aktive e shoqërisë civile dhe rrjet lider në mobilizimin dhe aktivizimin e komuniteteve dhe grupeve të interesit, padyshim një nga prioritetet e “Sot për të Ardhmen” është dhe Mirëqeverisja, Drejtësia dhe Bashkëpunimi Institucional.

Veprimtaria e “Sot për të Ardhmen” në këtë prioritet është jo vetëm ndërdisiplinore për sa i përket katër prioriteteve të tjera të saj: i) Rrjeti i Qendrave dhe Shërbimeve Komunitare, ii) Formimi Profesional dhe Ndërmjetësimi për Punësim, iii)Barazia Gjinore dhe Shërbimet për Viktimat e Dhunës Gjinore, iv) Mbrojtja dhe Shërbimet Mjedisore, por përfshin dhe një gamë më të gjerë që prek interesat e shoqërisë shqiptare dhe që lidhet me përgjegjshmërinë, përgjigjshmërinë e qeverisjes, me demokracinë dhe transparencën.

“Sot për të Ardhmen” ka rol aktiv në shoqërinë civile në proceset e monitorimit dhe analizimit të kuadrit të reformave institucionale dhe qeveritare dhe në ndërmjetësimin qeveri – shoqëri civile/komunitete/grupe interesi dhe në lobimin dhe advokimin për përmirësimin e kuadrit ligjor, apo të mekanizmave të zbatimit të tij. Nga ana tjetër, bashkëpunimi me institucionet përkatëse, me qeverisjen qendrore dhe vendore është një domosdoshmëri për të iniciuar, zbatuar dhe përfunduar me sukses veprimtari në përmirësimin e jetës për qytetarët dhe komunitetet.

Si veprimtari, metodologjia përshin takime, tryeza, konferenca, rrjetëzime, studime dhe publikime, debate dhe seanca dëgjimore, ngritje partneritetesh dhe marrëveshje bashkëpunim me qeverisjen qendrore dhe vendore, institucionet publike etj, të cilat janë të përmëndura më tej në prioritetet e tjera të rrjetit.

Përpos angazhimit për të lobuar dhe advokuar për çështje që i përkasin prioriteteve të drejtpërdrejta të punës së “Sot për të Ardhmen”, angazhimi në mirëqeverisje dhe bashkëpunim institucional shtrihet në sigurimin dhe ushtrimin e të drejtës qytetare drejtëpërsëdrejti në qeverisje si: e drejta e votës, buxhetimi me pjesëmarrje, buxhetimi gjinor, reformat në arsim, integrim social e zhvillim ekonomik, përmirësimin e shërbimeve publike, etj.


RAP-311,000 – Raportim nga komuniteti mbi qeverisjen e mirë dhe administrimin publik në Durrës dhe Pukë

Reforma e administratës publike është parakusht për qeverisje demokratike transparente dhe efektive. Një administratë publike që funksionon mirë po ashtu drejtpërdrejtë ndikon në aftësinë e qeverive për të ofruar shërbime publike dhe për të kultivuar konkurrencën dhe zhvillimin. Reforma e administratës publike duhet të çoi në përmirësimin e transparencës, llogaridhënies dhe efektivitetit dhe të siguroj një fokus më të madh në nevojat e qytetarëve dhe bizneseve. Një shërbim civil i menaxhuar në mënyrë adekuate dhe profesionale, planifikimi dhe koordinimi më i mirë i politikave, procedurat e shëndosha administrative dhe menaxhimi më i mirë i financave publike janë me rëndësi thelbësore për funksionimin e shtetit dhe për zbatimin e reformave që nevojiten për integrim në BE. Shqipëria duhet të shtojnë përpjekjet në përmirësimin e administratës publike në të gjitha nivelet në bazë.

Nën këtë linjë, ky projekt synon të kontribuojë në përmirësimin e zbatueshmërisë së reformës së administratës publike (RAP) në nivel vendor nga Njësitë Administrative në Durrës dhe Pukë nëpërmjet rekomandimeve me bazë opinionin nga komuniteti dhe shoqëria civile në 5 parime SIGMA, respektivisht:

a) Shërbimi publik dhe menaxhimi i burimeve njerëzore
1. Parimi – Rekrutimi i nëpunësve civilë në NJA bazohet në merita dhe trajtim të barabartë gjatë të gjitha fazave të tij, kriteret për ulje në pozitë dhe largimi i nëpunësve civilë janë eskplicite

b) Llogaridhënia
2. Parimi – E drejta për qasje në informata publike është e miratuar me ligj dhe në mënyrë të qëndrueshme aplikohet në praktika të NJA-ve

c) Ofrimi i shërbimeve
3. Parimi – Politikat dhe mekanizmat për administratën lokale të orientuar drejt qytetarëve janë të instaluara dhe aplikohen
4. Parimi – NJVQL-të kanë krijuar mekanizma për të siguruar cilësi të shërbimeve publike
5. Parimi – Sigurohet qasja e shërbimeve publike të ofruara nga NJVQL-të

Rezultatet e Pritshme nga ky projekt vlerësohen të jenë:
– Adresimi i gjetjeve dhe rekomandimeve mbi 5 parime të Administratës publike në nivel lokal në dy bashkitë Durrës dhe Pukë (publikim) përmes raportim dhe tryezave të rrumbullakta
– Realizimi i dy monitorime në Durrës dhe Pukë, përmes analizës së NJA-ve dhe perceptimit të dhënë nga ana e 200 qytetarë në lidhje me performancën e Njësive Administrative në kategoritë e llogaridhënies dhe ofrimit të shërbimeve
– Përfshirja e medias në proces të zbatimit të projektit
– Pesëmbëdhjetë organizata dhe grupime të shoqërisë civile do të përgatiten për dialog dhe advokim për përmirësimin e zbatueshmërisë së RAP në nivel lokal nëpërmjet trajnimeve dhe grupimeve konsultative
– Krijimi i dy grupe qytetare për konsultimet publike në bashkitë Durrës dhe Pukë në fushën e çështjeve gjinore dhe sociale sidomos për komunitetet migratore nëpërmjet 2 fokus grupeve

Projekti “Raportim nga komuniteti mbi qeverisjen e mirë dhe administrimin publik në Durrës dhe Pukë” zbatohet nga Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen”, në kuadër të projektit WeBER, financuar nga Bashkimi Evropian dhe bashkë-financuar nga Mbretëria e Vendeve të Ulta, si pjesë e nën-granteve të partnerit zbatues për Shqipërinë, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim.


 

pact-mireqeverisja-38

PACT – Partneritet në luftën kundër korrupsionit

 

Projekti BORIA Bashkëpunimi dhe Organizimi për Rritjen e Inisiativave dhe Aktivizmit,  synon të kontribuojë në mirëqeverisjen lokale në Bashkinë Pukë si dhe njësitë administrative: Gjegjan, Luf-Qerret, Qelëz, Rrape, nëpërmjet rritjes së angazhimit të qytetarëve në përmirësimin e shërbimeve publike në mbulim, standarde dhe cilësi, rritjes së bashkëpunimit midis autoriteteve lokale dhe qytetarëve si dhe mbështetjes në planifikimin e shërbimeve nga ana e autoriteteve lokale.

Grupi komunitar BORIA përbërë nga 25 qytetarë: gra, burra e të rinj, realizoi  vlerësimin në terren të nivelit të shërbimeve publike, kjo përmes 200 pyetësorëve si dhe angazhimit aktiv të rreth 100 përfaqësuesve në diskutimet komunitare.

Ky projekt zbatuar nga Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” – Pukë, në kuadër të programit PACT – Partneritet në luftën kundër korrupsionit, të financuar nga Bashkimi Evropian në Shqipëri dhe të zbatuar nga Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC) në partneritet me Fondacionin Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale
(ALCDF) dhe qendrën Vepro për Shoqërinë (AfF),

Facebook feed

📌Si funksionon Mekanizmi i Referimit te Rasteve te Dhunes ne Familje.
📌 Informohu, ndergjegjesohu,📢 jeto nje jete pa dhune ne nje familje te shendetshme 👩‍👩‍👧‍👦🏡
👉Nese perjeton dhune, mos hezito , raporto, denonco (Y)
👉#Sotperteardhmen eshte prane jush me keshillim psikologjik, ligjor e me tej,
☎️Telefono telefonin falas 08009888
📞 linjen kombetare 116/17Dy vjet nga nisja e programit të përbashkët të OKB-së kundër dhunës ndaj grave, pothuajse të gjitha bashkitë në 🇦🇱 kanë një mekanizëm të dedikuar për të mbrojtur dhe mbështetur të mbijetuarat e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore.

Forcimi dhe ngritja e kapaciteteve të tyre është një nga qëllimet e këtij programi që po zbatojmë së bashku me UNDP Albania dhe UNFPA Albania, me fonde nga qeveria e Suedisë.

ow.ly/AcwD30q86SE

Embassy of Sweden in Tirana
United Nations Albania
... See MoreSee Less

View on Facebook

🌨 Ne ditet e acarta te janarit,❄️☃️ nese shkoni ne Alpet e Shqiperise per nje fundjave, do ju sygjerojme te ndalonin ne Tamare.
👉Tamara destinacion fantastik per t'e pushuar, oaz ne mes Alpeve!.
👉Nepermjet nje cikli videosh mbeshtetur nga Giz Albania, ju prezantojme me disa destinacione, banore te malesive qe ju japin sherbime te ndryshme ne guest house, guida malore, bar e restorante etj qe te kaloni pushime te sigurta e te kenaqshme (Y)
👉si dhe direkt me Highlanders, bijte e maleve, qe do takoni .
Ky eshte Ndue Bunjaj qe ju sherben pije tradicionale prodhuar nga bimesia e Alpeve .
🤝 GIZ Albania
🤝 Sustainable Rural Development
🤝 Qendra Komunitare "Sot Per Te Ardhmen"
🤝 Bashkia Malësi e Madhe
... See MoreSee Less

View on Facebook

Spote Promocionale