Mirëqeverisja, drejtësia dhe bashkëpunimi Institucional

pact-mireqeverisja-38

PACT – Partneritet në luftën kundër korrupsionit

 

Projekti BORIA Bashkëpunimi dhe Organizimi për Rritjen e Inisiativave dhe Aktivizmit,  synon të kontribuojë në mirëqeverisjen lokale në Bashkinë Pukë si dhe njësitë administrative: Gjegjan, Luf-Qerret, Qelëz, Rrape, nëpërmjet rritjes së angazhimit të qytetarëve në përmirësimin e shërbimeve publike në mbulim, standarde dhe cilësi, rritjes së bashkëpunimit midis autoriteteve lokale dhe qytetarëve si dhe mbështetjes në planifikimin e shërbimeve nga ana e autoriteteve lokale.

Grupi komunitar BORIA përbërë nga 25 qytetarë: gra, burra e të rinj, do të realizojnë  vlerësimin në terren të nivelit të shërbimeve publike, kjo përmes 200 pyetësorëve si dhe angazhimit aktiv të rreth 100 përfaqësuesve në diskutimet komunitare.

Ky projekt zbatuar nga Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” – Pukë, në kuadër të programit PACT – Partneritet në luftën kundër korrupsionit, të financuar nga Bashkimi Evropian në Shqipëri dhe të zbatuar nga Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC) në partneritet me Fondacionin Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale
(ALCDF) dhe qendrën Vepro për Shoqërinë (AfF),


votim

Si pjesë aktive e shoqërisë civile dhe rrjet lider në mobilizimin dhe aktivizimin e komuniteteve dhe grupeve të interesit, padyshim një nga prioritetet e “Sot për të Ardhmen” është dhe Mirëqeverisja, Drejtësia dhe Bashkëpunimi Institucional.

Veprimtaria e “Sot për të Ardhmen” në këtë prioritet është jo vetëm ndërdisiplinore për sa i përket katër prioriteteve të tjera të saj: i) Rrjeti i Qendrave dhe Shërbimeve Komunitare, ii) Formimi Profesional dhe Ndërmjetësimi për Punësim, iii)Barazia Gjinore dhe Shërbimet për Viktimat e Dhunës Gjinore, iv) Mbrojtja dhe Shërbimet Mjedisore, por përfshin dhe një gamë më të gjerë që prek interesat e shoqërisë shqiptare dhe që lidhet me përgjegjshmërinë, përgjigjshmërinë e qeverisjes, me demokracinë dhe transparencën.

“Sot për të Ardhmen” ka rol aktiv në shoqërinë civile në proceset e monitorimit dhe analizimit të kuadrit të reformave institucionale dhe qeveritare dhe në ndërmjetësimin qeveri – shoqëri civile/komunitete/grupe interesi dhe në lobimin dhe advokimin për përmirësimin e kuadrit ligjor, apo të mekanizmave të zbatimit të tij. Nga ana tjetër, bashkëpunimi me institucionet përkatëse, me qeverisjen qendrore dhe vendore është një domosdoshmëri për të iniciuar, zbatuar dhe përfunduar me sukses veprimtari në përmirësimin e jetës për qytetarët dhe komunitetet.

Si veprimtari, metodologjia përshin takime, tryeza, konferenca, rrjetëzime, studime dhe publikime, debate dhe seanca dëgjimore, ngritje partneritetesh dhe marrëveshje bashkëpunim me qeverisjen qendrore dhe vendore, institucionet publike etj, të cilat janë të përmëndura më tej në prioritetet e tjera të rrjetit.

Përpos angazhimit për të lobuar dhe advokuar për çështje që i përkasin prioriteteve të drejtpërdrejta të punës së “Sot për të Ardhmen”, angazhimi në mirëqeverisje dhe bashkëpunim institucional shtrihet në sigurimin dhe ushtrimin e të drejtës qytetare drejtëpërsëdrejti në qeverisje si: e drejta e votës, buxhetimi me pjesëmarrje, buxhetimi gjinor, reformat në arsim, integrim social e zhvillim ekonomik, përmirësimin e shërbimeve publike, etj.


 

 

Spote Promocionale