Bashkia Pukë

    “Sot për të Ardhmen” është shumë aktive në Pukë me qendrën komunitare ku ofron trajnime, sesione ndërgjegjësimi, shërbime sociale për gratë, të rinjtë, fëmijët dhe moshën e tretë, aktivitete sociale dhe kulturore, ndërgjegjësim komunitar etj. Organizata punon në mënyrë aktive me grupet komunitare duke synuar përfshirjen e burrave dhe djemve në mbështetje të grave dhe përpjekjeve të tyre kundër dhunës, dhe për fuqizimin social dhe ekonomik.”
    (Bashkia Pukë)